CÔNG TY VIỆT NHẤT THAM QUAN HẠ LONG, THÁNG 05/2013