TOYOTA HÙNG VƯƠNG THAM QUAN PHAN THIẾT, THÁNG 05/2012